Snabbfakta

  • Ibogain är en molekyl som återfinns i rotbarken hos Tabernanthe iboga (se illustration till höger) som växer i bl.a Gabon och Kamerun. Ibogain används i tre olika beredningsformer: Som rotbarksavskrap, som orent Ibogaextrakt och som ett renare extrakt (>95%) av ibogainhydroklorid. Den förstnämnda är den traditionella metoden, och de senare är från modern medicin i västvärlden. Hos seriösa behandlare används bara rent ibogain.
  • Som drog har ibogain centralstimulerande effekt i låga doser och i höga doser har den en psykedelisk/ hallucinogen effekt. Iboga har även en antiviral effekt. Men det är inte dessa egenskaper som ibogain.se riktar in sig på. Istället uppmärksammar vi den närmast unika effekten som ibogain och dess metaboliter har på kroppens olika typer av signalrecepterorer.
  • Ibogain har en dokumenterad effekt av att minska eller avbryta suget samt abstinenssymptomen från opiater såsom heroin, metadon, subutex och morfin. Djurstudier och framgångsrika behandlingar av människor indikerar även att ibogain är verksamt mot beroende av kokain, metamfetamin, alkohol, nikotin och benzodiazepiner.
  • Vid en långtidsuppföljning av opiatmissbrukare (främst heroin som huvudsaklig drog som behandlades med ibogain 1 – 3 gånger blev 2/3 drogfria och den resterande 1/3 lyckades minska sin drogkonsumtion. De flesta av dessa upplevde också en bestående psykoterapeutisk effekt med mindre depression och ångest, bättre relationer, bättre fysisk hälsa och högre livskvalitet efter behandlingen. Denna effekt var inte enbart relaterad till deras minskade drogintag. Upprepade ibogainbehandlingar gav ett bättre resultat än en enstaka behandling. Ibogainhydroklorid hade en tendens till bättre effekt än det mindre koncentrerade ibogaextraktet. Källa: Life after Ibogaine (Bastiaans, 2004)
  • Många personer rapporterar att de under behandlingen upplever återblickar på tidigare livshändelser som varit vägskäl i deras liv, andra rapporterar om terapeutiska effekter som hjälper dem att övervinna ångesten som driver på själva missbruket. En del beskriver effekten med termer såsom att ”det är som att genomgå en 20-dagars meditationsretreat” eller ”det känns som att få tio års terapi-arbete gjort”. .
  • Ibogain är inget undermedel. Ibogain frigör missbrukaren från det fysiska beroendet och den psykiska upplevelsen under behandlingen kan lösa bakomliggande psykiska problem och skapa en motivation att sluta med drogerna. Men att bli fri från ett missbruk handlar ofta också om att omforma hela sitt liv, något som inte sker om inte motivationen kan hållas uppe. Här behöver vänner och samhället finnas med som stöd. Läs mer om våra tips här
  • Ibogain är narkotikaklassat i bl.a Sverige, USA, Danmark, Schweiz och Belgien. Detta trots att det aldrig förekommit som missbrukspreparat och saknar beroendepotential. Ibogain är i narkotikaklass 1 vilket även innebär att det anses sakna medicinsk användningsområden. Under 2007 gjordes en ny utredning av klassningen efter att vi hade letat fram dokumentet som låg som grund för klassningen och ansåg att ibogain borde omklassificeras p.g.a de nya vetenskapliga rön som pekar på att ibogain kan användas för att avsluta drogmissbruk. Den nya utredningen ledde dock inte till en omklassificering (den kan läsas här) för att tillräckligt underlag i form av kliniska studier på människor saknades.
  • Det finns inga rapporter om långtidsbiverkningar. Vid extremt höga doser har påvisat viss risk för skada på lillhjärnan hos råttor. Försök på apor och noggrann neurologisk uppföljning av människor som tagit ibogain har dock inte visat några tecken på hjärnskador. Det borde anses som mycket osannolikt att en sådan allvarlig biverkan inte skulle blivit känd under alla de hundratals år som Iboga använts i Afrika. Läs mera under risker och biverkningar
  • Det har inträffat ett fåtal dödsfall i ibogainets moderna historia. Detta bör tas på allvar. Man ska alltid kontrollera sin hälsa noga innan en ibogainbehandling för att utesluta att man har några allvarliga leverskador eller hjärtsjukdomar. Vid en ibogainbehandling av en frisk individ som utförs av en erfaren terapeut med tillgång till kontinuerlig hjärtövervakning och medicinsk akututrustning så kan risken för allvarliga komplikationer jämföras med riskerna vid ett kirurgisk rutiningrepp. Läs mera under risker och biverkningar